HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY V BYTOVOM DOME

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy z pohľadu zákona

Dňa 21.10.2014 schválila NRSR nový zákon o energetickej efektivností 321 Z.z.platný od 1.12.2014.

Tento zákon v plnom rozsahu preberá ustanovenia zrušeného zákona 476/2008 Z.z. v znení

neskorších predpisov , týkajúce sa :

a./ izolácií rozvodov tepla a teplej vody,

b./ udržiavanie hydraulicky vyregulovanej sústavy vykurovania,

c./ termoregulačných termostatických ventilov

d./ vyregulovanie teplej vody,

e./ monitorovanie spotreby energie v bytoch

Zo zákona citujeme:

§ 11

Spotreba energie v budovách

(1) Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2

vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný

a) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove,

b) vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom

tepelnom spotrebiči, v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s dlhodobým

pobytom osôb,52)

c) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody,

d) vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.

(2) Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2

prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov o celkovej spotrebe energie

a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ak o to

prevádzkovateľ monitorovacieho systému požiada, a to najneskôr do 90 dní od doručenia žiadosti o

poskytnutie súboru údajov.

(3) Vlastník budovy je povinný účtovať každému nájomcovi náklady na spotrebu energie oddelene od

nákladov na ostatné poskytované služby, ak celková podlahová plocha budovy, v ktorej sa priestor

prenajíma, je väčšia ako 1000 m2

určeným meradlom.53)

(4) Za splnenie povinností podľa odsekov 1 až 3 v bytovom dome zodpovedá spoločenstvo

vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správca.54)

alebo nebytového priestoru v bytovom dome je povinný umožniť spoločenstvu vlastníkov

bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správcovi splniť povinnosti podľa

odsekov 1 až 3, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.

(5) Povinnosti podľa odseku 4 sa vzťahujú aj na správcu55)

v budove, ktorá nemá charakter bytového domu.

(6) Povinnosti podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na

a) budovy, na ktoré sa nevzťahujú postupy a opatrenia energetickej hospodárnosti budov podľa

osobitného predpisu,47)

b) stavby pre obranu štátu a bezpečnosť štátu okrem bytových budov a administratívnych budov,

c) priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá,56)

maštale,57)

d) budovy chránené podľa osobitného predpisu.51)

(7) Povinnosť podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na rozvody tepla alebo rozvody teplej vody, ak

 s ústredným teplovodným

 je povinný poskytnúť

 a spotreba energie nájomcu je meraná oddelene samostatným

 Vlastník bytu

 a vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a

a) sú v projektovej dokumentácii rozvody tepla určené na vykurovanie priestoru alebo na

temperovanie priestoru,

b) je obmedzená funkčnosť armatúr,

c) je potrebné dochladiť teplonosnú látku pod určenú teplotu alebo

d) sa preukáže energetickým auditom, že vybaviť rozvody tepla alebo rozvody teplej vody vhodnou

tepelnou izoláciou nie je technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál

úspory tepla efektívne.

Vlastník budovy je povinný splniť povinnosti podľa § 11 ods. 1 do 31. decembra 2015. Ak vlastník

budovy realizuje opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti podľa § 11 ods. 2 vo väčšom

rozsahu, ako ustanovuje tento zákon, alebo vymení rozvody tepla a teplej vody po dobe životnosti, je

povinný splniť povinnosti podľa § 11 ods. 1 do 31. decembra 2017.

 V úvodnej fáze je preto nutné zhotoviť projektovú dokumentáciu a následne zabezpečiť montáž

 a údržbu vyregulovanej vykurovacej sústavy.

 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy všeobecne

Hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy sa má zabezpečiť, aby pri akýchkoľvek prevádzkových

stavoch boli všetky vykurované miesta a teda všetci spotrebitelia tepla rovnako zásobovaní primeraným

množstvom vykurovacej vody. Tým sa dosiahne tepelná pohoda v každom byte a nebytovom priestore

podľa priania ich vlastníkov. Vyregulovaním sa nastavia naprojektované prietoky v celej budove úmerne jej

tepelnej strate, vrátane nastavenia prietokov v jednotlivých miestnostiach vzhľadom na ich momentálnu

potrebu.

Úspora tepla sa okrem hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy v dome dosahuje realizáciou

ďalších dvoch krokov:

1. Montážou termostatických ventilov a termostatických hlavíc na všetky vykurovacie telesá - radiátory,

2. Inštaláciou pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na vykurovacie telesá.

V minulosti boli v bytových domoch vykurovacie telesá spravidla predimenzované a to približne o 30 %.

To znamená, že vykurovacia plocha vykurovacieho telesa je vo väčšine prípadov dostatočná a je

potrebné upraviť len tepelný výkon vykurovacieho telesa úpravou vykurovacej vody a to buď kvalitatívne,

alebo kvantitatívne.

Pri kvalitatívnej úprave ide o zmenu teplotného spádu vykurovacej vody. V minulosti sa spravidla používal

výpočtový teplotný spád 90/70 °C. Úpravou teploty vykurovacej vody na nižšiu dostaneme menší výkon

vykurovacieho telesa.

Pri kvantitatívnej úprave ide o zmenu prietoku vykurovacím telesom, pričom táto zmena má vplyv na

výkon vykurovacieho telesa.

Na dosiahnutie potrebných parametrov vykurovacieho telesa je potrebné, aby vykurovacia sústava

bola správne hydraulicky vyregulovaná. Nevhodné alebo úplne chýbajúce hydraulické vyregulovanie

vykurovacej sústavy spôsobuje zvýšenú spotrebu a nerovnomernú dodávku tepla do vykurovacích telies

a je príčinou nepriaznivého prevádzkového stavu.

Pri hydraulickom vyregulovaní  je potrebné vybaviť vykurovaciu sústavu regulačnými prvkami a to najmä

na vstupe do objektu, na každej päte stúpacieho potrubia, respektíve na každej vetve vykurovacej sústavy

a pred každým vykurovacím telesom.

Regulačnými prvkami na vstupe do objektu sú:

o regulátory diferenčného tlaku

o prepúšťacie ventily

o regulátory prietoku

Regulačnými prvkami na stúpacích potrubiach sú:

o regulátory diferenčného tlaku

o prepúšťacie ventily

o regulátory prietoku

Regulačnými armatúrami pred telesom sú:

o regulačné ventily s termostatickou hlavicou,

o regulačné armatúry do vratného potrubia.

Postupnosť krokov pri hydraulickom vyregulovaní vykurovacej sústavy

Prvým krokom realizácie hydraulického vyregulovania je projektová príprava - zhotovenie projektovej

dokumentácie. Projektant preverí súčasný stav sústavy, dimenzie vodorovných rozvodov, stúpačiek,

odbočiek, ich počty, ako aj počty a veľkosti vykurovacích telies, spôsob ich pripojenia so stúpačkami, atď.

Na všetky odbočky navrhne regulačné ventily, alebo regulátory diferenčného tlaku.

Druhým krokom realizácie hydraulického vyregulovania je montáž podľa projektovej dokumentácie.

Pôvodné ventily na vykurovacích telesách sa zdemontujú a nahradia novými termostatickými ventilmi

s termostatickými hlavicami a tieto sa prednastavia podľa naprojektovaných údajov. V suterénnych

priestoroch sa na vertikálne odbočky namontujú stúpačkové regulačné ventily a nastavia sa na hodnoty

uvedené v projektovej dokumentácií. Na odbočkách stúpačiek sa nainštalujú nové uzatváracie ventily tak,

aby bolo možné stúpačky v prípade potreby odstaviť.

Tretím krokom realizácie hydraulického vyregulovania je uvedenie do prevádzky, kontrola a doregulovanie

sústavy.

 Ako je zrejmé, hydraulické vyregulovanie je odborne aj technicky pomerne náročný proces a jeho úspešné

riešenie vyžaduje dôslednú prípravu a spoluprácu skúseného projektanta, výrobcu tepla, správcu domu,

dodávateľskej firmy a všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Výsledkom sú nižšie náklady na

bývanie a lepšia tepelná pohoda.

Spracoval : Ing. Milan Hudcovský, predseda predstavenstva BD Trenčianske Teplice