Oznámenie o možnosti podania návrhov na kandidátov do orgánov Bytového družstva /Predstavenstvo, Kontrolná komisia/

Vážení členovia BD.

V júni 2019 bude Zhromaždenie delegátov / najvyšší orgán Bytového družstva/ voliť Predstavenstvo a Kontrolnú komisiu Bytového družstva Trenčianske Teplice na obdobie 2019-2024.

Vy, v súlade s Volebným poriadkom BD Trenčianske Teplice, ste oprávnení podávať návrhy na kandidátov na zvolenie do Predstavenstva a Kontrolnej komisie BD Trenčianske Teplice. Tlačivo na návrh kandidáta za člena Predstavenstva a za člena kontrolnej komisie si môžete vyzdvihnúť na BD Trenčianske Teplice v rámci úradných hodín, alebo u zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo si ho môžete stiahnuť z tejto webovej stránky v časti Dokumenty na stiahnutie. Lehota na podávanie návrhov na kandidátov do Predstavenstva a do Kontrolnej komisie BD Trenčianske Teplice je do:

                                                                                 23.04.2019

Podaním návrhu sa rozumie doručenie Predstavenstvu vyššie uvedeného riadne vyplneného tlačiva resp. dokumentu obsahujúceho všetky náležitosti v zmysle Volebného poriadku na adresu Bytového družstva Trenčianske Teplice buď osobne alebo poštou, pričom dátum odoslania poštou môže byť najneskôr 23.04.2019. V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať BD.

                                           S pozdravom