POZVÁNKA

V súlade s rozhodnutím Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Trenčianske Teplice zo dňa 23.05.2019, si Vás dovoľujeme pozvať na Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Trenčianske Teplice, ktoré sa uskutoční dňa:

21.06.2019 /piatok/ o 17:00 hod.

v zasadačke Bytového družstva Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 63

Program :

1.    Otvorenie, schválenie programu.

2.    Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.    Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

4.    Správa mandátovej komisie.

5.    Správa o plnení uznesení zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 26.06.2018 a 23.05.2019 (Príloha č.1).

6.    Správa o činnosti Predstavenstva BDTT za rok 2018  (Príloha č.2).

7.    Správa Kontrolnej komisie BDTT za rok 2018 (Príloha č.3).

8.    Správa o činnosti BD TT za rok 2018 (Príloha č.4)

9.    Správa o hospodárení BDTT za rok 2018 (Príloha č.5), schválenie ročnej účtovnej závierky BDTT k 31.12.2018, Stanovisko KK k HV BDTT (Príloha č.6).

10.    Návrh a schválenie rozpočtu BDTT na rok 2019 (Príloha č.7).

11.Hospodársky výsledok DTR s.r.o. Trenčianske Teplice za rok 2018(Príloha č.8).

12.Schválenie nového domového poriadku (Príloha č.9).

13. Návrh na zníženie počtu členov PBDTT z 5 na 3.

14.Dodržiavanie registratúrneho poriadku orgánmi BDTT.

15.Doplnenie stanov v zmysle prijatých uznesení podľa bodov 12 a 13.

16.Schválenie organizovania stretnutí zástupcov vlastníkov bytov.

17.Schválenie smernice o odmeňovaní orgánov BDTT (Príloha č.10)

18.Voľba členov do Predstavenstva BDTT na obdobie 2019 – 2024 (Príloha č.11).

19.Voľba členov do Kontrolnej komisie BDTT na obdobie 2019 – 2024 (Príloha č.12).

20.Diskusia.

21.Záver.

Vaša účasť je dôležitá. Svojou účasťou prispejete k úspešnému priebehu volieb a správnej činnosti Bytového družstva Trenčianske Teplice. Vopred ďakujeme za Váš čas a tešíme sa na spoluprácu .

 

S pozdravom

Ing. Marta Takáčová

Predseda Predstavenstva BD 

 

Ing. Izabela Medovarská, PhD.

Člen Predstavenstva BD