Vážení členovia Bytového družstva Trenčianske Teplice,
dovoľte, aby sme vás informovali o prípravách na zhromaždenie delegátov, ktoré bude prebiehať v júni 2024, a ktorému budú predchádzať voľby delegátov za jednotlivé samosprávy, nakoľko končí 5 ročné funkčné obdobie zvolených delegátov a členov orgánov bytového družstva.
Pokiaľ máte záujem kandidovať ako delegát do zhromaždenia delegátov, prípadne stať sa členom orgánov bytového družstva (predstavenstvo, kontrolná komisia) a spĺňate podmienky v zmysle volebného poriadku (viď. www.bdtrenciansketeplice.sk/dokumenty), môžete sa prihlásiť na mail: delegati@bdtrenciansketeplice.sk alebo svoju kandidatúru zaslať písomne na adresu bytového družstva alebo vhodiť do schránky bytového družstva.
Posledný termín odovzdania prihlásenia sa za delegáta resp. člena orgánov je 15.04.2024
Prihlásenie by malo obsahovať:
Meno, priezvisko kandidáta, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, orgán, do ktorého chce kandidovať, písomné prehlásenie.

                          Predstavenstvo BD